AVG | Privacy

 

Privacystatement Onderlinge Steenwijker Brandassurantievereniging

Verantwoordelijke

De Onderlinge Steenwijker Brandassurantievereniging (OSBV)  is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de OSBV beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De OSBV is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De OSBV verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De OSBV gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw tip.

Grondslag van de verwerking

De OSBV moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene toestemming heeft gegeven. Deze toestemming wordt specifiek gevraagd op deze website.

Daarnaast verwerkt de OSBV de persoonsgegevens in lijn met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het tipformulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De OSBV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

De OSBV bewaart uw gegevens daarom 2 jaar. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen over uw vraag.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de OSBV verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De OSBV behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de OSBV van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Onderlinge Steenwijk Verzekeringen

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Doelenstraat 9

8331 HZ STEENWIJK

Of op functionarisgegevensbescherming@onderlingesteenwijk.nl